קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בפיתוח מועד מיוחד דצמבר 2017

למועד הוגשו 58 פרויקטים

מתוכם אושרו 10 בסך כולל של 420,000 ש"ח