קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה במסלול דל תקציב

נובמבר 2019

נוהל הגשת בקשה להשקעה במסלול דל תקציב (עצמאי).

במסלול זה התקציב הישראלי הכולל של הסרט (לרבות דיפרים) לא יעלה על 800,000 ש"ח.

** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

הפרויקטים יועברו לקריאת היועצים האמנותיים ללא ציון שמות המגישים. 
שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.

המסמכים הבאים יוגשו ללא ציון פרטים מזהים - של הבמאי/ת, התסריטאי/ת וחברת ההפקה:

1. תסריט

2. תקציר

3. רשימת דמויות

4. מאפיינים מיוחדים

במידה ומסמכים אלה יוגשו באופן לא אנונימי, לקרן תהיה הזכות לפסול את ההגשה.

המסמכים הבאים יוגשו אך לא יועברו ליועצים האמנותיים:

5. דבר היוצרים

6. קורות חיים

7. הסכמים כמפורט בנהלים

 

8. לינק לעבודות קודמות

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (70 דקות לפחות) ואשר מצולמים ב- High Definition (H.D) או בפורמט דיגיטלי אחר.

• הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת ובהסכמת כל הגורמים בענף (להלן: "החלון").

• התנאים להשתתפות הקרן בהשקעה בהפקת סרטים המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע ואשר מועד הקרנתם בטלוויזיה יהיה בתום ה"חלון".

הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן. מרכיבי חבילת ההפקה יהיו חסויים ללקטורים.

• הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים הם חסויים. 

תהליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך 4 חודשים ממועד ההגשה.

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת) הינם מחייבים.

·      בכל מועד הגשה רשאי/ת תסריטאי/ת ששמו/ה יופיע בשתי חבילות הפקה מקסימום.

·      בכל מועד הגשה מפיק/ה חברת הפקה רשאים להגיש שלוש חבילות הפקה מקסימום.

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/ יועצים אמנותיים אחרים. המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד).

דרישות סף ליוצרים המגישים במסלול העצמאי:

            ·        תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

·        מפיק/ה – בוגרת של בי"ס למקצועות הקולנוע שהפיק/ה סרט/ים במסגרת מסלול הלימודים ו/או מי שהפיק/ה סרטים עלילתיים (גם סרטים קצרים) בשוק החופשי.

·        במאי/ת - בוגרת של בי"ס למקצועות הקולנוע שביימ/ה סרט/ים במסגרת מסלול הלימודים ו/או מי שביימ/ה סרטים עלילתיים (גם סרטים קצרים) בשוק החופשי.

                     במסלול זה מפיק/ה הסרט יוכלו לשמש גם כבמאי/ת. 

השקעת הקרן:

א. הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטים עלילתיים דלי תקציב באורך מלא אשר יופקו ע"י יוצרים עצמאיים ושתקציבם הישראלי אינו עולה על 800,000 ₪.

ב. הקרן תשתתף בהשקעה בהפקה בהיקף של לפחות 20% מתקציב ההפקה ו- 800,000 ₪ מקסימום ועל בסיס התקציב שיציגו המפיקים ושנבנה לפי עקרונות הקרן לבניית תקציב.

ג. הסרטים המופקים במסלול זה יוקרנו בהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע ובמסגרת חובת ההמתנה ל"חלון". 

 

הגשת הבקשה על פי המפורט בקישור הבא: הסבר לאופן ההגשה