קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בפיתוח תסריט

דוגמא לחוזה השקעה בפיתוח

מסלולי פיתוח פרויקטים לסרטי קולנוע עלילתיים

 מידע והנחיות לפונים לקרן במסלולים השונים ל"פיתוח פרוייקטים" לסרטי קולנוע עלילתיים כולל סרטי קולנוע עלילתיים המיועדים לקהל הילדים.


* במסלול זה הקרן תשקיע ותשתתף במימון הפיתוח של סרטים ישראליים באורך מלא (70 דקות לפחות) המיועדים להקרנה בבתי קולנוע.

הקריאה והמיון יעשו בשני מסלולים: 

1. המסלול "המקצועי" 2. המסלול "הפתוח".

*  הקרן תקבע שני מועדים במהלך שנת התקציב לקבלת פרוייקטים במסלול הפיתוח, ההודעה על המועדים תפורסם מבעוד מועד ותובא לידיעת הציבור.

* הקרן לא תקבל פנייה לפיתוח פרוייקט/תסריט אשר קיבל השקעה או מענק פיתוח מקרן אחרת המתוקצבת במסגרת חוק הקולנוע.

* מנהלי הקרן רשאים לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשמו מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש לקרן הצעה לפיתוח פרוייקט/תסריט שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהקרן תקבע.

א. הזכאים להגשת בקשות לקרן:

1. "המסלול המקצועי": 

על המגישים במסלול המקצועי להוכיח ניסיון קודם בכתיבה של סרט עלילתי (דרמה) באורך של 50 דקות לפחות שהוקרן במסגרת מקצועית, מסחרית או פסטיבלית, או 3 פרקים בסדרת דרמה שהוקרנו במסגרת מקצועית, מסחרית או פסטיבלית. 

על המגישים להיות תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל ושהם בגדר "מפיקים עצמאיים", ובכפוף להגדרה של "סרט ישראלי – תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה 2005.

סך השקעת הקרן בפיתוח במסגרת המסלול המקצועי תהיה בין 40,000 ₪ ל-80,000 ₪. (במקרים מיוחדים, הקרן תבחן לפי שיקול דעתה, אפשרות לתוספת, בסדר גודל של עד 20%).

2. "המסלול הפתוח": 

למסלול הפתוח רשאים לפנות יוצרים בעלי רקע אמנותי מוכח שאינם בעלי ניסיון כמפורט ב"מסלול המקצועי" לעיל. השקעת הקרן בפיתוח במסגרת "המסלול הפתוח" תהיה עד סך של 30,000₪.

3. כל תסריטאי/ת יהיה רשאי להגיש פרויקט אחד בלבד במועד ההגשה. מסלול ההגשה (פתוח או מקצועי) יקבע עפ"י ניסיון התסריטאי/ת. 

4. 15% מסכום ההשקעה בפיתוח יישמרו לטובת תשלום לעורכ/ת תסריט, על פי החלטת היזמ/ית. על עורכ/ת התסריט לקבל את אישור הקרן. במידה והיזמ/ית יחליט להשלים את תהליך הפיתוח ללא עורכ/ת תסריט, יועבר תשלום זה ליזם לאחר הגשת גרסה שניה של התסריט שייכתב על ידי התסריטאי/ת במידה והקרן תדרוש זאת. 

5. מגיש/ה / תסריטאי/ת שהטריטמנט המקוצר שלו יידחה, רשאי להגיש פעם נוספת אחת בלבד את אותו הפרויקט.

ב. התנאים להשתתפות הקרן:

1.  הקרן תשתתף במימון הפיתוח על בסיס הערכת והמלצת הלקטורים ומנהלי הקרן להשקיע בפיתוח פרוייקט.

2.  הנהלת הקרן שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביוזמתה על אישור להשקעה במסלול הפיתוח גם אם ליוצרים/מגישים אין את הניסיון כמפורט לעיל וזאת על בסיס הערכת הלקטורים ומנהלי הקרן את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.

ג. נוהל הגשת בקשות לקרן:

פנייה לקרן לבקשת השקעה במסלולי הפיתוח תיעשה באמצעות הגשה דרך ה"איזור האישי" באתר. במילוי ההגשה מצהיר המגיש כי בידיו הזכויות להגשת הפרויקט לכתיבת תסריט מלא ולהפקת סרט עפ"י התסריט ועשיית שימוש מסחרי בו.ההגשה תתבצע דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן כקבצי PDF נפרדים למילוי

ב"איזור האישי" (במסלול המקצועי ובמסלול הפתוח):

1. רעיון מנחה (ב-2 שורות) ותקציר (עד עמוד) - עמוד אחד.

2. פרטים מלאים של המגיש כמופיע במודול ההגשה.

3. דף תיאור דמויות- שורה לדמות.

4. "תקציר (סינופסיס) מורחב" באורך שבין 5-10 עמודים (רווח בודד, פונט 14. חובה למספר את העמודים) ובו תיאור העלילה המרכזית של הסרט ועלילות המשנה המשולבות בה, פריסה של השתלשלות העלילה מתחילתה ועד סופה, העולם בתוכו מתקיים הסיפור, אפיון הדמויות המניעות אותו והמהלך שהן עוברות.  (ניתן לחלק לסצנות אך אין חובה לעשות כן).

**התקציר ייכתב תוך שימת לב לסוגה (ז'אנר) של הסרט.

6. קורות חיים של המגיש/ה, כולל ניסיון מקצועי.

7. הבקשה כולה לא תחרוג מ-15 עמודים.

תשובות למגישים:

* התשובה תינתן למגיש/ה תוך ארבעה חודשים.

*** הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת כמפורט ובסמוך למועד ההגשה, הקרן לא תדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם למתכונת. לא נדונה בקשה בשל ליקוי במתכונת ההגשה, ניתן יהיה להגישה שוב במחזור הקריאה והמיון הבא.

ד.תהליך הקריאה ומיון הבקשות:

1. תהליך הקריאה והמיון יעשה ע"י לקטורים. התקצירים יועברו לקריאה ללא הפרטים המזהים של היוצרים.

2. המגישים שהתקציר שלהם אושר להשקעה יחתמו עם הקרן על הסכם השקעה בפיתוח התסריט ויתחייבו לכתוב גירסא ראשונה של התסריט המלא, כתוב ומודפס בפורמט תסריט (עפ"י הדוגמא שבאתר הקרן).

3. למגישים יינתנו עד 9 חודשים מחתימה על הסכם ההשקעה ועד להגשת התסריט המלא של הגירסא הראשונה. במקרים מסוימים מנהלי הקרן ישקלו הארכת מועד ההגשה ב-3 חודשים נוספים. 

4. במהלך תהליך כתיבת התסריט המלא, הקרן תבחן אפשרות להעמיד לרשות היוצרים/ תסריטאים יועץ מלווה. היקף הפגישות והליווי יקבעו ע"י מנהלי הקרן לאחר התייעצות עם היוצרים/ מגישים.

5. למגישים יינתנו עד 4 חודשים ממועד אישור קבלת הגירסא הראשונה ועד להגשת גירסא שנייה של התסריט. את התסריט, בגרסתו המעודכנת, ניתן יהיה להגיש למסלולי ההשקעה בהפקה, בהתאם לנהלי ההגשה להשקעה בהפקה. 

ה. השקעתה של הקרן בפיתוח התסריט איננה מחייבת אותה להשקיע בהפקת הסרט.

ו. התסריט שפותח בתמיכתה ובהשקעתה של הקרן ויופק בהשתתפות הקרן, תיחשב השקעת הקרן בפיתוח התסריט כחלק מההשקעה בסרט.

ז. בתסריט שפותח במימון הקרן ואשר יופק בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתה של הקרן בפיתוח התסריט לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסרט. בתסריט שפותח בהשקעת הקרן,  אך הופק ללא השתתפות הקרן תקבל הקרן כותרת המציינת "התסריט פותח בסיוע ובהשקעת קרן הקולנוע הישראלי".

ח. הנהלת הקרן זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים עפ"י הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת הקרן הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלול הפיתוח בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות הקרן.

ט. תשובה חיובית של הקרן לבקשה להשקעה במסלול הפיתוח איננה מחייבת את הקרן, כל עוד לא נחתם חוזה מפורטבינה לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין האמור ב"מידע ובהנחיות לפונים במסלול הפיתוח" לבין החוזה, יגבר החוזה ובכל מקרה, על חוזה פיתוח להחתם תוך 90 יום ממועד שליחתו למגיש, אחרת תבוטל התחייבות הקרן. 

י. מגיש/ה שקיבל את תמיכה מהקרן בהשקעה בפיתוח תסריט, כל עוד הוא מצוי בהליך הפיתוח, הרי שלא יוכל להגיש תסריט מלא להשקעה בהפקה, אלא בביטול יתרת התחייבות הקרן.  

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.