קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בפיתוח מרץ 17

למועד הוגשו 184 פרויקטים

מתוכם אושרו 13 בסך כולל של 610,000 ש"ח