קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מידע אודות חלוקת התקציב לסרטים

 הקלק/י למידע אודות חלוקת התקציב

לסרטים בחלוקה לשנים ובציון מסלולי ההגשה-הסכומים בש"ח