התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יולי 2024📣

הנחיות השקעה בהשלמת הפקה

 

עמוד זה הנו לצרכי מידע בלבד


הברך / במאי: נדב לפיד / צילום: שי גולדמן (2021)

 

מסלול השלמת הפקה מיועד לסרטים בשלבים האחרונים של הפקתם.

 

נהלים כלליים

 1. הקרן מפרסמת לפחות מועד הגשה אחד בשנה להגשת בקשות להשקעה בהפקה.

 2. הקרן רשאית להחליט על השהייה, עיכוב, הרחבה או ביטול של כל מועד הגשה וכל הגשה שהתקבלה במסגרתו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את ההחלטה או לפצות את המגישים באותו המועד.

 3. הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן, בכל אחד מהמסלולים. הסרטים המוגשים ללקטורים (יועצים אמנותיים) ללא ציון שם היוצרים, כל הפרטים המזהים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו בקרן.

 4. הגשת הבקשה היא מקוונת ותתבצע ע"י המפיק/ה / חברת ההפקה, באמצעות אתר הקרן. הגשת הבקשה כרוכה בהרשמה לאתר.

 5. לא קיימת למגיש בקשה זכות קנויה לכך שבקשתו תתקבל או תיבדק (כגון במקרה שבו תחליט הקרן על ביטול מועד ההגשה, הדבר יכול להיעשות עם או בלי בחינת הבקשות שהוגשו, ככל שהוגשו) והמגיש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הקרן, בעניין זה.

 6. בכל מועד, רשאי/ת במאי/ת ותסריטאי/ית לכלול את שמו בשתי חבילות הפקה. מפיק/ה / חברת הפקה בשלוש חבילות הפקה.

 7. לא ניתן לקבל השקעה בתסריט או בסט שקיבל השקעה בפקה מקרן אחרת המתוקצבת ע"י משרד התרבות והספורט בתחום העלילתי.

 8. תוקפה של התחייבות הקרן להשקעה בהפקה היא לשישה חודשים ממועד אישור ההשקעה ומותנית בקבלת התמיכה השנתית של הקרן ממשרד התרבות והספורט.

 9. יוצרים/ות המעוניינים/ות להגיש בקשת השקעה מתבקשים/ות לקרוא בעיון את מסמך "נהלי הגשה" הספציפיים לכל תחום ולהגיש בקשתם/ן בהתאם למפורט בו. הגשה שלא תעמוד בתנאי הסף ובנהלי ההגשה עד לסגירת המועד תדחה.

 10. הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע.

 11. הליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה.

 12. בסמוך למתן תשובות המועד, יקבל כל מגיש שלוש חוות דעת מפורטות. חוות הדעת ישלחו ללא  ציון שמות הלקטורים.

 13. המגיש/ה רשאי/ת להגיש בקשה להשקעה בהשלמת הפקה בעבור אותו הסרט . כל בקשה תבחן על ידי צוות לקטורים אחר.


אופן ההגשה

ההגשה תתבצע במועד דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן:

 1. פרטים מלאים של המגיש/ה והיוצרים כמופיע במודול ההגשה. שימו לב, הפרוייקטים יועברו ללקטורים ללא ציון שמות היוצרים או פרטים לגביהם.

 2. קישור (לינק) של ה"ראף קאט" באתר VIMEO או אתר מקביל. ההגשה הינה אנונימית, יש להגיש ראף קאט ללא קרדיטים. כמו כן, יש להקפיד ששם המשתמש באתר הצפייה יהיה אנונימי למשך זמן ההגשה.

 3. תקציר - עד 900 מילים.

 4. הצהרת כוונות - עד 500 מילים. החזון הקולנועי / התפיסה האסתטית / התמות המרכזיות / המקורות מהם נשאבו הרעיונות / מידע נוסף עבור הלקטורים.

 5. תיאור דמויות במודול ההגשה - שורה לדמות.

 6. הסכמים בין היוצרים והסכמים רלוונטיים נוספים המעידים על היות המגיש בעל הזכויות בסרט והמוכיחים שלמגיש הזכויות  המלאות לעשות בסרט שימוש מסחרי.

 7. דו"ח אקסל לפי הדוגמה המצורפת הכולל: תקציב הסרט, דו"ח עלות ההפקה עד לשלב ההגשה, תחזית עלות להשלמת  ההפקה, רשימת המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה של כל משקיע. וכן רשימת הצוות המלאה בגיליון המתאים.


תנאי סף

 * אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 60 דקות לפחות.

 * הסרט נמצא בשלבי העריכה.

 * הסרט מיועד להפצה ולהקרנה מסחרית בבתי הקולנוע.

 * לא נתקבלה תמיכה או השקעה בהפקת הסרט מצד קרן ציבורית ישראלית הממומנת מתקציב.

    משרד התרבות והספורט בתחום העלילתי.

 * הפקת הסרט התבצעה בתוך שנת התקציב הקודמת או בשנת התקציב בה הוגשה הבקשה.

 * למען הסר ספק, סרט שהוקרן בעבר בבתי הקולנוע או בגוף משדר כלשהוא,

    לא יהיה רשאי להגיש בקשה להשתתפות ולהשקעת הקרן במסגרת מסלול זה


השקעת הקרן

* בקשות ההשקעה יבחנו על ידי לקטורים שיעבירו את המלצותיהם על הסרטים להשקעה.

* השתתפות הקרן בהשקעה במסלול זה מיועדת עבור ההוצאות בפועל הנדרשות להשלמת הסרט.

*הליכי הקריאה, המיון והבחירה, כמו גם הליכי אישור וביצוע השקעות הקרן השונות והבקרה אחר מימושן, כפופים לנהלי הקרן.


עמוד זה הנו לצרכי מידע בלבד