התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יוני 2024📣

מדיניות השימוש באתר

לקרן הקולנוע הישראלי ע"ר ("הקרן") מפעילת האתר www.filmfund.org.il ("האתר") חשובה הפרטיות שלך. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה למשרדי הקרן באמצעות דואל לכתובת info@filmfund.org.il או לחילופין באמצעות הדואר לכבוד קרן הקולנוע הישראלי, שד' יהודית 12 תל-אביב 67016.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות. עם זאת, הקרן מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד. במקרים בהם המידע מהווה חלק מהשרות או ההתקשרות החוזית בין הקרן לנרשם ישמש המידע אך ורק לצרכי הקרן.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע בין השאר בנוגע לנוהגי גלישתך באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך. הקרן תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

מסירת מידע לצד שלישי

הקרן לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל  שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית) , אלא במקרים המפורטים להלן:

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

הקרן מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית- , אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הקרן לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. הקרן בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ו/או שדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

Cookies

האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות'  (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות'  ((Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הקרן. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה  C:/Windows/Cookies וכן ב C:/Windows/Temporary Internet Files. הCookies  מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies – במחשבך בכל רגע.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הקרן משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פנייה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הקרן תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לקרן לשם ניהולה התקין וקידום מטרותיה -    לרבות תיעוד פעולות מסחריות או אחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל הקרן על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך30  יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הקרן למחוק אכן נמחק על פי סעיף זה- , תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לקרן הקולנוע הישראלי לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, כך -תפורסם על הודעה באתר הקרן.