התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר אפריל 2024📣

תנאי השימוש באתר

 

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 2. תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין קרן הקולנוע הישראלי ISRAEL FILM FUND ע"ר (להלן: "הקרן") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: "המשתמש"). תשומת ליבך שוב לעובדה, כי בשימושך באתר ובשירותיו הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.
 3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בעריכת האתר ובעיצוב עצמו, של כל קובץ גרפי, טקסט וכל תוכן אחר הכלול בו (להלן: התכנים) - הינן של הקרן אלא אם נאמר אחרת מפורשות, וחלים עליהם דיני זכויות יוצרים לפי חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. תוכן האתר, לרבות המידע המצוי בו, נועד לשימושך כאדם פרטי. אין לעשות שימוש בתוכן המוצג באתר לשם מטרות מסחריות מבלי לקבל את הסכמת הקרן בכתב.
 4. הקרן מעניקה לך רישיון לא בלעדי לעשות שימוש בתכני האתר אך ורק במהלך השימוש באתר. הנך רשאי ליצור מספר מוגבל וסביר של עותקים כנדרש לצפייה באתר ולשימושך האישי בלבד, מבלי להסיר או לשנות הודעות בעלות (כגון זכויות יוצרים, הודעות על סמלים מסחריים, וכו'). מבלי לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות שמורות. למעט לצורך עיון בתוכני האתר, כל העתקה, התאמה, הפצה, שימוש או הצגה הינם אסורים בהחלט. שימוש מסחרי בתכני האתר, כולם או חלקם, הינו אסור בהחלט. שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר הינו אסור בהחלט. אין להציג אתר זה במסגרת (frame) או תוכן כלשהו על ידי קישור  (link) ללא אישור מפורש בכתב מהקרן. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב ביניהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 5. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים. לקרן אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.
 6. הקרן עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך היא אינה אחראית לנכונות התוכן ולמידע המתפרסם באתר, ולתוכן המודעות והמידע המסחרי המתפרסמים באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הקרן לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.
 7. הקרן משקיעה משאבים ומאמצים אדירים על מנת לרכז באתר את כל המידע הקשור בפעילות הקרן ובסרטים בהם היא השקיעה מכל המקורות בישראל, ובכלל זה אתרי חברות ההפקה, מפיצים, בקורות במדיה הכתובה, האלקטרונית וממקורות נוספים. יחד עם זאת, ישנו מידע שאין הקרן אוספת ו/או מפרסמת כגון:, הצעות לעבודה בסרטים, זהות ספקי השירותים לסרטים, המלצות להתקשרות עם יוצרים (מפיקים, במאים, תסריטאים, שחקנים, אנשי צוות וכד').
 8. הקרן אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני.
 9. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום כשלהו באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את הקרן או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך הקרן עצמה.
 10. הקרן שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכו הקטגורי של המידע המשתנה ו/או הקבוע המפורסם באתר מעת לעת.
 11. הקרן מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. יחד עם זאת, שומרת הקרן על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכול כפוף לאמור במדיניות הפרטיות כhyperlink של הקרן ולאמור בכל דין.
 12. הקרן שומרת לעצמה באופן מוחלט את הזכות לתקן, לשנות ו/או להוסיף על תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
 13. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו משתמשים המשלמים על שירותים באתר החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, הקרן לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
 14. הקרן אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי הקרן.
 15. באתר עשויות להופיע גם קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים, מידע מסחרי ופרסומות. הקרן לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן קישוריות, מודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ו/או המצויים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר זה. אין בפרסום המודעות ו/או הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם או משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. לקרן אין כל שליטה על אתרי הקישור, אשר מקיימים שיטות נפרדות ועצמאיות לשמירה על פרטיות, לאיסוף נתונים או לכל פעולה שהיא, ולכן אין היא אחראית ואין היא נושאת בכל חבות שהיא בגין תוכן ופעילויות אתרי קישור אלה, והנך נושאת באחריות הבלעדית לכניסתך אליהם.
 16. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, עשויים להיות כרוכים בתשלום חד- פעמי, בתשלומים ו/או בצורת דמי מנוי חודשיים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של הקרן, ויפורסמו באתר מעת לעת. האתר מאפשר לשלם בעבור שירותים אותם נותנת הקרן בתשלום באופן אלקטרוני.
 17. מידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. הקרן אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. הקרן אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי הקרן לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
 18. הקרן רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר הקרן אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את הקרן, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 19. מנוי המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 20. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.